Izbruh karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih: ukrepi in izzivi (predstavitev na mednarodni konferenci)

Na mednarodni konferenci Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu, ki je potekala od 25. do 28. septembra 2019 v Ljubljani v organizaciji projekta LIFE ARTEMIS smo predstavili naš projekt CRP s predstavitvijo “Izbruh karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih: ukrepi in izzivi“. Več na povezavi https://www.tujerodne-vrste.info/projekt-life-artemis/projektne-aktivnosti/mednarodna_konferenca/

Leto 2020 – Mednarodno leto zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

Rezultati projekta CRP bodo pomembni za zagotavljanje zdravja gozdov, predvsem v navezavi z ukrepi izkoreninjenja ali omejevanja širjenja škodljivih organizmov rastlin, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje naših gozdov!

https://www.gov.si/novice/2019-12-31-leto-2020-bo-mednarodno-leto-zdravja-rastlin/

Soavtorji članka “Sampling and Detection Strategies for the Pine Pitch Canker (PPC) Disease Pathogen Fusarium circinatum in Europe”

Sodelovali smo pri pripravi preglednega znanstvenega članka “Sampling and detection strategies for the pine pitch canker (PPC) disease pathogen Fusarium circinatum in Europe”, avtorjev Vainio in sod. (2019, Forests, https://www.mdpi.com/1999-4907/10/9/723). V članku so predstavljeni med drugim tudi programi preiskav po posameznih državah in kako so organizirane službe v EU, ki izvajajo programe preiskav (DS1).

10. seminar in delavnica iz varstva gozdov, Škofja Loka, 6.6.2019: predstavitev projekta CRP

Na 10. seminarju in delavnici iz varstva gozdov (Škofja Loka, 6.6.2019) smo strokovni gozdarski javnosti (ZGS, GIS, predstavniki Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in predstavniki podjetja Slovenski državni gozdovi; 84 udeležencev) predstavili projekt CRP, s poudarkom na predstavitvi zakonodajnih sprememb s področja zdravja rastlin in kaj to pomeni za prakso. Predstavitev je dostopna na Portalu Varstvo gozdov Slovenije: https://www.zdravgozd.si/dat/dogodki/169.pdf

Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih gozdovih – ali smo pripravljeni?

V okviru projekta CRP smo pripravili prispevek, kjer smo predstavili novo zakonodajo EU s področja zdravstvenega varstva rastlin in pregled  trenutnega stanja organiziranosti zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu (DS1). V prispevku smo predstavili oceno trenutnega stanja na področju zdravja rastlin v gozdarstvu in pripravljenost Slovenije na morebitne izbruhe karantenskih škodljivih organizmov v slovenskih gozdovih – rezultati delavnice in anket: identifikacija ključnih kritičnih točk pri odzivanju na KŠO v gozdarstvu ter mnenja deležnikov o prepoznavnosti problematike karantenskih škodljivih organizmov v gozdarski stroki.

Prispevek smo objavili v reviji Gozdarski Vestnik (2019, 77-10) in je dostopen na naslovu: http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10465

Udeležba na 14. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin

Udeležili smo se 14. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (5.-6.3.2019, Maribor), kjer smo strokovni javnosti predstavili problematiko izvajanja ukrepov izkoreninjena ali preprečevanja širjenja karantenskih škodljivih organizmov v slovenskih gozdovih ter o vplivih, ki jih ti organizmi predstavljajo na gozdne ekosisteme. Predstavitve smo imeli v sekciji Varstvo gozdnega drevja, kjer je bilo 12 predstavitev s področja varstva gozdov. V skupni razpravi smo oblikovali več sklepov, med drugim: nujen je poudarek na pripravi učinkovitih načrtov ukrepanja, ki morajo temeljiti na specifikah Slovenije in novih znanstvenih spoznanjih; nujno je ozaveščanje o problematiki varstva gozdov; velik pomen pri odkrivanju novih škodljivih organizmov v gozdovih imajo terenske službe, ki so tudi ključne pri učinkovitem izvajanju ukrepov…

Na posvetovanju je sodelavec projekta prof. dr. Dušan Jurc prejel srebrno priznanje Društva za varstvo rastlin. Čestitamo!

1. okrogla miza v okviru projekta CRP “Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih organizmov”

V torek, 19. februarja 2019, smo organizirali 1. okroglo mizo v okviru projekta CRP “Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih organizmov”. Okrogla miza je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije, udeležili so se je predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za gozdarstvo), Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in Zavoda za gozdove Slovenije ter Gozdarskega inštituta Slovenije.

Z vnosom tujerodnih organizmov, škodljivih za gozd in druge lesnate rastline, lahko ogrozimo naše gozdove. Pripravljenost držav na možne izbruhe škodljivih tujerodnih organizmov se kaže v proaktivni politiki, ki zajema med drugim celovit nadzor na mejah, izvajanje programov preiskav, pripravljenih komunikacijskih strategijah in načrtih ukrepanja ob morebitnem pojavu škodljivega organizma. Na okrogli mizi smo predstavili projekt CRP V4-1823 skupaj z izzivi na področju zdravstvenega varstva gozdov ter identificirali ključne ukrepe ob najdbi karantenskih škodljivih organizmov.

 

Program srečanja:

9.00 Uvod
9.15 Zdravstveno varstvo rastlin v gozdarstvu
9.45 Predstavitev projekta in dosedanjega dela
10.00 Odmor
10.30 Primer ukrepanja ob izbruhu / pojavu KŠO
10.45 Aplikacija WoodChainManager in implementacija v pripravo ukrepov
11.00 Razprava
12.00 Zaključek

 

Srečanje s predstavniki inštituta BFW (Dunaj, Avstrija) na temo bilateralnega ukrepanja ob izbruhih KŠO

Sodelavci projekta smo se 13. in 14. 12. 2018 srečali s predstavniki avstrijskega inštituta BFW v Sobothu v Avstriji. Izmenjali smo izkušnje s področja spremljanja KŠO tudi s pomočjo novejših tehnologij (npr. uporaba dronov). Na podlagi bolezni borov Lecanosticta acicola (sin. Scirrhia acicola; Priloga prilogo II.A.I Direktive Sveta 2000/29/ES) smo ugotavljali potek ukrepanja ob najdbah te bolezni v zakonodajnih okvirih ureditve obeh držav. Za testiranje skupnega meddržavnega ukrepanja bi bilo potrebno pridobiti ustrezna finančna sredstva.